• Hil barlagy

  Hil barlagy

  Hil hemişe birinji orunda durýar.
 • Taslama topary

  Taslama topary

  Müşderileriň sargytlary üçin doly paket dizaýnyny üpjün ediň.
 • Hyzmat

  Hyzmat

  24 sagadyň dowamynda seslenme.
Ogaoga we Pilates

Ogaoga we Pilates

Ogaoga praktikasy diňe bir täsirli bolman, eýsem ýerine ýetirip bolmajak zat.Akyly we ruhy maşklara birleşdirýän ýeke-täk fiziki maşk, diňe bir bedeniň sagdyn bolmagyna kömek etmän, nerw ruhuny gowşatmaga hem kömek edýär.Siziň duruşyňyz iň oňat şaý-sepleriňizdir, ýoga ýönekeýligi we arassalygy, takwa ynam we durmuşymyza bolan söýgi bilen beýan edýär.
  Her iýulda ýoga önümi, gyzgyn, hil we deňagramly durmuş getirip, amalyýetiňizde gowy hyzmatdaş bolar.
Mugt agram

Mugt agram

Mugt güýç taýýarlygy güýç, güýç we çydamlylygy ýokarlandyrmagyň täsirli usulydyr.Mugt agramlar hereketi çäklendirmeýär, şonuň üçin uly, köp burçly maşklary ýerine ýetirip bilersiňiz.Agram götermek diňe bir bedenterbiýe we süňk dykyzlygyny ýokarlandyrmaga, kaloriýany ýakmaga, horlanmaga kömek etmän, myşsalary gurmaga we myşsalaryň çydamlylygyny ýokarlandyrmaga kömek edýär.
  Iýul aýynda mugt agramlar tehnikany we howpsuzlygy göz öňünde tutýar we ulanyjynyň duýgularyna has köp üns berýär.Dürli erkin agramlar dürli rol oýnaýar, ýöne olaryň hemmesi islenýän funksiýany ulanmakdan we yzarlamakdan lezzet alýar.
Funksiýa okuwy

Funksiýa okuwy

Funksional okuw, ortaça adama dogry hereket nusgasyny döretmäge we sport höwesjeňlerine sport zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga kömek etmegiň usulydyr.Adamyň bedeniniň hereketini esasy funksiýadan başlap, soňky fiziki ösüşe çenli ösdürmek üçin döredildi.
  Iýul aýyndaky amaly okuw, ulanyjynyň rahatlygyna has köp üns berýär we bedeniň çeýeligini we durnuklylygyny ýokarlandyrýar.Injuryaralanmak mümkinçiligini azaldar we has täsirli motor nagyşlaryny getirýär.
Fitnes esbaplary

Fitnes esbaplary

Fitnes esbaplary has yzygiderli we jikme-jik maşk ýa-da dynç alyşda kömek edip biler.Dürli aksesuarlaryň dürli toparlaryň içki zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli ululyklary we materiallary bar.Bularyň kömegi bilen beden has giňişleýin we has anyk maşk alyp biler.
  Iýul aýyndaky bedenterbiýe esbaplary diňe bir sportuň ussatlygyna üns bermän, sportuň güýmenjesine ünsi jemleýär.Her kim sportda bagt we ýeňil sportda bagt tapyp biler.